ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Opava - provinční dům, v němž sídlí provinční představená

Opavská komunita má sedm sester. Jedna sestra je zvána k přednáškám na opavskou Slezskou univerzitu. Další sestra pracuje v Domově seniorů-Domově svaté Zdislavy, který sousedí s klášterem a jedna sestra vykonává duchovní péči ve Slezské nemocnici v Opavě.


Součástí domu je kaple Božského Srdce Páně, kde zabezpečujeme duchovní službu při bohoslužbách a také podle potřeb a požadavků věřících. Sestry se starají o květinovou výzdobu kostela a chod bohoslužeb.

 

Pořad bohoslužeb v kostele Božského Srdce Páně, Marianum, Opava

 

pondělí, středa, pátek, sobota: 18.00 hod

 

sobotní mše svatá je s nedělí platností

 

neděle: 11.00 hod

 
Kongregace je zřizovatelem Domova pro seniory - Domova svaté Zdislavy na ulici Rooseveltova 41/768 v těsném sousedství s budovou Marianum.

Posláním Domova pro seniory - Domov sv. Zdislavy v Opavě je poskytovat pobytovou sociální službu lidem ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Snažíme se vytvářet zázemí s rodinným prostředím umožňující žít bezpečný, klidný a důstojný život, a v maximální možné míře udržet soběstačnost a dbát na poskytování péče dle individuálních potřeb. Současně podporujeme častý kontakt s rodinnými příslušníky a zapojení do běžného života společnosti. Klientům rovněž umožňujeme pravidelné bohoslužby a duchovní přednášky. Rovněž je pamatováno na pravidelné udílení svátosti smíření a svátosti nemocných. Naši klienti to velmi vysoce oceňují. Kromě zaměstnanců Domov navštěvují také dobrovolníci, jejich činnost se velmi osvědčila. Pracuje zde jedna ze řádových sester opavské komunity.
Kapacita Domova je 22 osob.

 

Dále jsme zřizovateli Denního stacionáře "Domovinka", který se nachází v přízemí budovy Mariana Rooseveltova 47, Opava.

Posláním služby je poskytovat ambulantní sociální službu lidem od 18 do 64 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Vytvářet minimálně omezující prostředí, podporovat jejich soběstačnost, psychickou pohodu a umožňovat rozvoj sociálních kontaktů a dovedností.

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé ve věku od 18 do 64 let se zdravotním postižením, vč. osob s poruchami autistického spektra. Lidé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením

 

Vyhledávání

Kontakt

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Lýdie Obrusníková (sestra Klára)
Rooseveltova 47
746 01 Opava
tel.: +420 731 115 286
IČ: 00494453
DIČ: CZ 00494453
tel pro intence na mše svaté a kostel: s. Marie 605 822 856