ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Co je charisma

Slovo charisma pochází z řečtiny, kde znamená obdarování, projev přízně. V církevním prostředí hovoříme o charismatu jako nezaslouženém daru, který Bůh propůjčuje svým tvorům ke sloužbě druhým lidem. Takovýto dar dostává každý člověk, ale také společenství jako celek.  V každém společenství je tolik charismat, kolik má členů. Svá charismata pak mají i jednotlivé stavy i jednotlivá společenství v církvi. Měli by ho objevit a rozvíjet.

 

Charisma řeholního života

Charismatem řeholního života je radikální následování Ježíše Krista cestou zachovávání evangelijních rad chudoby, čistoty a poslušnosti.

  • Slib chudoby neznamená nic nemít, ale rozhodnutí dělit se s potřebnými o vše, co člověk má. O své schopnosti, čas i majetek.
  • Slib čistoty je slibem milovat druhé tak, jak to dělá Bůh, pro ně samotné, a nechtít je pro sebe.
  • Slib poslušnosti je slibem naslouchat Bohu. Mít otevřené uši pro jeho vůli. Svá poznání Boží vůle předkládají představenému, jehož úkolem je na základě těchto podnětů nalézt Boží vůli pro celé společenství. Jednotliví členové pak svou vůli podřizují rozhodnutí představeného.

Každé řeholní společenství má ovšem kromě společného řeholního charismatu také své vlastní charisma, které je odkazem jeho zakladatele, jeho vlastní cestou poznávání a naplňování Boží vůle službou církvi a světu. Toto charisma se rodí jako odpověď na určité duchovní nebo materiální potřeby dané doby a lidí v ní žijících. S těmito potřebami se rozvíjí nebo se také může měnit.

 

Naše charisma

Charisma naší Kongregace je vyjádřeno v našem názvu: Dcery Božské Lásky. Slovo "dcera" není abstraktní pojem - předpokládá vztah. Naše charisma tedy zdůrazňuje osobní, přímo dceřiný vztah k Bohu, našemu Otci. Dcera Božské Lásky žije ve vnitřním, láskou naplněném společenství s Otcem, skrze Krista v Duchu Svatém.  Ze vztahu s Trojjediným Bohem pak vyplývá zakladatelkou zdůrazňované sesterské soužití všech členek komunity mezi sebou a sebedarování se každé sestry navenek. Dcery Božské Lásky mají být služebnicemi a nástroji nekonečné Lásky Boha.

Charisma Kongregace Dcer Božské Lásky je tedy zrozeno z tajemství Nejsvětější Trojice. Stálým rozvíjením svého dceřiného vztahu k Bohu se snažíme mít stále hlubší účast na vnitřním životě lásky Nejsvětější Trojice a svým životem tuto lásku činit zjevnou v současném světě.

Vyhledávání

Kontakt

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Marie Kadlčíková (sestra Blanka)
Rooseveltova 47
Opava
746 01
tel.: +420 731 704 497
IČ: 00494453
DIČ: CZ 00494453