ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY

Litanie k blahoslaveným Drinským mučednicím

Pane, smiluj se.                          Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.                        Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                         Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče,            smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože, v Trojici jediný,
Svatá Maria,                                     oroduj za nás.
Blahoslavená sestro Julo,                   oroduj za nás.
Blahoslavená sestro Berchmano,
Blahoslavená sestro Krizino,
Blahoslavená sestro Antónie,
Blahoslavená sestro Bernadeto,
Blahoslavené mučednice věrnosti,    orodujte za nás.
Panny zasnoubené Kristu,
Panny žijící zasvěcenou čistotu,
Panny žijící slib chudoby,
Panny žijící slib poslušnosti,
Panny bdělé,
Panny moudré,
Panny hodné následování,
Panny odvážné,
Pro vaše svaté sliby,
Pro vaši věrnost Kristu,
Pro vaši ochotu sloužit Pánu,
Pro vaši modlitbu a zbožnost,
Pro vaši obětavost a sebezapírání,
Pro vaše přijetí daru řeholního povolání,
Pro vaši lásku k bližnímu,
Pro vaše poslední chvíle pronásledování,
Pro vaše volání o pomoc: „Ježíši zachraň nás!“,
Pro vaše odpuštění i nepřátelům,
Spolu s vámi prosíme:                 Ježíši zachraň nás.
V těžkostech života,
V nejistotě a v pochybnostech,
V nebezpečí života,
V žalu a smutku,
V úzkostech a trápeních,
V opuštěnosti a samotě,
V bídě a v nouzi,
V našich bolestech,
V netrpělivosti a nedostatku lásky,
Když nás přemáhá hřích,
Když nás přemáhají závislosti,
Když nás druzí pomlouvají,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  smiluj se nad námi.

K. Orodujte za nás blahoslavené Drinské mučednice.
L. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Bože, ty svojí neviditelnou mocí zapaluješ srdce svých věrných. Na přímluvu blahoslavených Drinských mučednic, sester July, Berchmany, Kriziny, Antónie a Bernadety, zachovej v nás oheň víry, který jsme přijali při křtu, abychom přinášeli dobré ovoce, hodné věčného života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vyhledávání

Kontakt

Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Marie Kadlčíková (sestra Blanka)
Rooseveltova 47
Opava
746 01
tel.: +420 731 704 497
IČ: 00494453
DIČ: CZ 00494453